Zabezpieczenie kredytu – co może być zabezpieczeniem kredytu?

Przeczytasz w ciągu 8 minut

Kredyt gotówkowy a może hipoteczny? Każde zobowiązanie na wysoką kwotę jest pewnym ryzykiem dla banku. Instytucje finansowe muszą liczyć się z sytuacjami, w których kredytobiorca nagle przestanie spłacać kredyt. Żeby nie być stratnymi, banki nierzadko wymagają zabezpieczenia kredytu. Co może być zabezpieczeniem kredytu i kiedy jest ono konieczne?

Czym jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu jest gwarancją dla banku, że w razie zaprzestania spłaty przez kredytobiorcę, będzie miał on skąd wyegzekwować należne pieniądze. Nie należy jednak mylić ubezpieczenia z zabezpieczeniem. Pierwsza opcja jest nieobowiązkowa i zabezpiecza obie strony. Natomiast zabezpieczenie kredytu chroni głównie kredytodawcę. Oczywiście, kredytobiorca nie jest stratny. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu może uzyskać korzystniejsze warunki kredytu. Co może być zabezpieczeniem kredytu?

Czym jest zabezpieczenie kredytu?

Jak sama nazwa wskazuje, zabezpieczenie kredytu ma chronić kredytodawcę. Jest to narzędzie, dzięki któremu bank nie będzie stratny, jeżeli kredytobiorca nagle zaprzestałby spłaty. Zabezpieczenie gwarantuje możliwość wyegzekwowania należnych pieniędzy np. poprzez zajęcie przez bank nieruchomości, samochodu lub innych wartościowych rzeczy.

Zabezpieczenie kredytu zmniejsza także indywidualne ryzyko, które wynika z braku spłaty pojedynczego zobowiązania. Warto również wiedzieć, że im większe będzie zabezpieczenie, tym korzystniejsze warunki kredytu możemy uzyskać.

Dlaczego banki wymagają zabezpieczenia kredytu?

Zabezpieczenie kredytu najczęściej wymagane jest przez banki, w sytuacji kiedy posiadamy niską zdolność kredytową. Jednak np. w przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczenie występuje niezależnie od naszej zdolności kredytowej. Obowiązkowym zabezpieczeniem jest hipoteka. Ale o tym za chwilę. Zabezpieczenie kredytu, to próba zmniejszenia przez instytucje udzielające zobowiązań, ryzyka. Nadrzędnym celem tego rodzaju ochrony jest zapewnienie sobie przez banki zwrotu pożyczonych pieniędzy. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że kredytobiorca nagle przestanie spłacać zobowiązanie, to bank będzie miał możliwość odzyskania pożyczonej kwoty wraz z odsetkami.

Osobiste zabezpieczenie kredytu – co to jest?

Osobiste zabezpieczenie kredytu jest dosyć specyficzne i prawie zawsze wiąże się z osobami trzecimi. Dlaczego? W przypadku takiej formy zabezpieczeniem staje się nasz majątek. Ale nie tylko ten, co posiadamy w danym momencie, ale także przyszły. Banki zgadzają się na taką formę zabezpieczenia, ale tylko w przypadku, kiedy wiedzą, że będą mogły wyegzekwować całą pożyczoną kwotę, wraz z odsetkami. Co może być zabezpieczeniem osobistym?

 • Poręczenie według prawa cywilnego – jest to umowa, która zobowiązuje poręczyciela (osoby trzeciej) do spłaty długu, jeżeli kredytobiorca straciłby możliwość uregulowania swojego zobowiązania wobec banku.
 • Przystąpienie do długu – w takim przypadku osoba trzecia przystępuje do umowy kredytowej. Tym samym staje się współdłużnikiem, na równi z kredytobiorcą.
 • Gwarancje bankowe – to ciekawa forma zabezpieczenia, ponieważ bank zobowiązuje się do spłaty naszego długu, w przypadku naszej niemożności. Jednak trudno jest dostać tego rodzaju zabezpieczenie – wymaga ono wniesienia wysokiej prowizji.
 • Pełnomocnictwo – jest to umowa, na podstawie której udzielamy bankowi prawa do dysponowania naszym rachunkiem bankowym.
 • Cesja wierzytelności – jest to umowa między bankiem a kredytobiorcą, która przenosi prawa wierzytelności na rzecz instytucji finansowej. Mogą to być faktury za usługi lub towary.
źródło: BIK

Zabezpieczeniem osobistym mogą być także weksle. Tutaj również możemy wyróżnić kilka rodzajów. Przede wszystkim weksel in blanco, czyli sytuacja, w której wystawca weksla zobowiązuje się do spłaty naszego zadłużenia. Pamiętaj, że na wekslu musi pojawić się podpis wystawcy. Drugą możliwością jest poręczenie wekslowe. W tym przypadku osoba trzecia zobowiązuje się do spłaty całego lub części kredytu, na równi z kredytobiorcą.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu – na czym polega?

Zabezpieczenia rzeczowe również wiążą się z naszym majątkiem, jednak nie ze wszystkim, co posiadamy, tylko jakąś jego częścią. Innymi słowy, zabezpieczeniem stają się rzeczy – np. nieruchomość, papiery wartościowe czy samochód. Rzeczowe zabezpieczenie kredytu może także dotyczyć majątku osoby trzeciej, która wyraziła zgodę na to, żeby wziąć na siebie takie zabezpieczenie. Co może być zabezpieczeniem rzeczowym?

 • Hipoteka – hipoteka jest najczęściej wybieraną formą zabezpieczenia kredytu. Występuje w przypadku kredytu hipotecznego, czyli na kupno mieszkania lub domu. W tym przypadku zabezpieczeniem staje się nieruchomość, która może zostać przejęta przez bank, w przypadku zaprzestania spłaty kredytu. Pamiętaj, że przy tego rodzaju zabezpieczeniu niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego, wraz z wpisem do ksiąg wieczystych.
 • Zastaw ogólny/rejestrowy – przedmiotem tego zastawu mogą być rzeczy ruchome łatwo zbywalne. W przypadku zaprzestania spłaty bank spienięży przedmioty. Natomiast zastaw rejestrowy umożliwia kredytobiorcy korzystanie z zastawionej ruchomości np. samochodu, ciągnika itp., czyli przedmiotów, które służą do codziennej pracy.
 • Ubezpieczenie kredytu – to równie często wykorzystywane zabezpieczenie, które polega na wykupieniu przez kredytobiorcę ubezpieczenia. Jest to dodatkowy produkt przy zaciąganiu kredytu. W przypadku zaprzestania spłaty, bank będzie dochodził spłaty u ubezpieczyciela. Ubezpieczenie kredytu najczęściej jest dobrowolne, jednak niektóre banki wymagają jego wykupienia.
 • Przywłaszczenie na zabezpieczenie – jest to umowa, na podstawie której prawo własności do jakiejś rzeczy (należącej do kredytobiorcy), przechodzi na rzecz banku. Takim zabezpieczeniem może być, np. samochód. Jest to zabezpieczenie, które wiąże się z zastawem.
 • Kaucja na zabezpieczenie kredytu – w przypadku tego rozwiązania, przekazujemy bankowi pewną sumę pieniędzy lub papiery wartościowe. Jeśli nie wywiążemy się ze spłaty zobowiązania, to przekazane aktywa i środki staną się własnością banku.

Co może być zabezpieczeniem kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to najpoważniejsze zobowiązanie finansowe, jakiego możemy się podjąć. Pozwala na sfinansowanie zakupu wymarzonego mieszkania lub domu. Jednak wiąże się także z ogromną odpowiedzialnością. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem wieloletnim. Oprócz zabezpieczenia wymaga także wkładu własnego. W 2021 rok wynosi on 20 proc. całej kwoty kredytu. Żeby więc uzyskać kredyt hipoteczny, będziemy musieli posiadać wkład własny oraz wysoką zdolność kredytową. Jeżeli mamy kłopoty z tą drugą, to możemy oprzeć się na zabezpieczeniu, które umożliwi nam uzyskanie kredytu.

W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem najczęściej jest nieruchomość, którą właśnie nabyliśmy. Hipoteka na nieruchomość jest podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Należy pamiętać, że bank ustanawia hipotekę przy każdym kredycie mieszkaniowym, bez wyjątków. Docelowym zabezpieczeniem jest wpis hipoteki do księgi wieczystej. Na podstawie tego wpisu bank będzie mógł dochodzić swoich roszczeń. Brzmi to przerażająco, ale proces jest uruchamiany dopiero w momencie, kiedy nie wywiążemy się ze spłaty zobowiązania.

Zabezpieczeniem przy kredycie hipotecznym może także być jakaś wartościowa rzecz, której jesteś właścicielem. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają wystarczającej ilości pieniędzy na wkład własny.

Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

Opatrzenie kredytu gotówkowego zabezpieczeniem nie jest popularną praktyką. Jednak zobowiązania na duże kwoty są dla banku ryzykiem. Dlatego też przy wysokich kwotach lub w sytuacjach nietypowych banki decydują się na jakąś formę zabezpieczenia zobowiązania. Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego? Najczęściej są to weksle. Jak już wiemy, może być to weksel in blanco, poręczenie wekslowe lub oraz weksel trasowany. Ten ostatni wiąże się z tym, że obok nazwiska wystawcy wpisane są nazwiska żyrantów, czyli poręczycieli, którzy zobowiązują się do spłaty należności, gdyby dłużnik nie mógł zrobić tego samodzielnie.

Źródło: https://infowire.pl/generic/release/485298/bik-kredyt-w-parach-czy-osobno

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego i studenckiego

Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie kilku zobowiązań finansowych w jedno. Dzięki temu rozwiązaniu możemy spłacić stare kredyty, które obciążały nasz budżet domowy. W efekcie zostajemy z jedną, wygodną do spłaty ratą. Jednak, żeby uzyskać kredyt konsolidacyjny, musimy mieć odpowiednią zdolność kredytową. Jeżeli jej nie posiadamy, to możemy starać się o uzyskanie kredytu z zabezpieczeniem. W przypadku kredytu konsolidacyjnego zabezpieczeniem najczęściej jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kredytu studenckiego. Tutaj jednak jest jeszcze kilka dodatkowych opcji. Zabezpieczeniem kredytu studenckiego może być:

 • poręczenie spłaty kredytu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym udzielone przez kilka osób,
 • poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zabezpieczenie kredytu – podsumowanie 

Zabezpieczenie kredytu to forma ochrony dla banku. Jednak i my możemy na nim skorzystać. Zabezpieczenie kredytu pozwala na uzyskanie korzystniejszych warunków zobowiązania. Ponadto w wielu przypadkach rekompensuje niską zdolność kredytową. Zabezpieczenie możemy podzielić na dwa rodzaje – osobiste i rzeczowe. W pierwszym przypadku zabezpieczeniem staje się nasz majątek lub osób trzecich, które wyrażą na to zgodę. W drugim – nieruchomości, samochód lub inne drogocenne przedmioty. Warto także pamiętać, że wartość zabezpieczenia ma bardzo duży wpływ na końcowe koszty kredytu. Dzięki wysokiej wartości zabezpieczenia będziesz znacznie mógł obniżyć koszty kredytowania.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021