Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór ( .doc i .pdf )

Przeczytasz w ciągu 15 minut

Umowa o pracę może zakończyć się w wyniku upływu okresu, na jaki została zawarta, na mocy porozumienia stron, poprzez wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, bądź wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę.

W niniejszym artykule poruszymy kwestię tych, które związane są z koniecznością złożenia wypowiedzenia umowy o pracę. Poruszymy także takie tematy jak: ile wynosi okres wypowiedzenia umowy, jak liczyć okres wypowiedzenia oraz jak napisać wypowiedzenie? Pokażemy także wzór wypowiedzenia, kiedy to następuje wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracownika oraz wypowiedzenie umowy zlecenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

Jeśli weźmiemy pod uwagę okres wypowiedzenia umowy o pracę, Kodeks pracy art. 30, wskazuje nam wypowiedzenie umowy o pracę:

 • za porozumieniem stron;
 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Najpierw zajmijmy się więc kwestią wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenia umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenia umowy o pracę – ile trwa?

Zgodnie z artykułem 34 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.), zwanej dalej Kodeksem pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny, wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony oraz nieokreślony,  jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zgodnie z artykułem 36 § 1 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony oraz wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony trwa odpowiednio:

 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc przy zatrudnieniu co najmniej 6-miesięcznym;
 • 3 miesiące przy zatrudnieniu na co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenia umowy o pracę – jak wyliczyć?

Wypowiedzenie umowy o pracę liczone w dniach rozpoczyna się od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w tygodniach zaczyna biec od pierwszej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa odpowiednio jeden lub dwa tygodnie, do soboty.

Okres wypowiedzenia umowy liczony w miesiącach zaczyna biec od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę kończy się z ostatnim dniem miesiąca, po odpowiedniej do czasu zatrudnienia, ilości miesięcy.

Jednakże jak pokazuje praktyka, nie zawsze wypowiedzenie umowy o pracę wygląda tak idealnie. Czasem mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to następuje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest ono możliwe w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Warto przy tym wiedzieć, że rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, może wyjść zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy.

Zgodnie z art. 52 §1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z art. 53 §1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

Z kolei wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia reguluje art. 55 §1 i §11 zgodnie, z którym pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Tak jak wskazaliśmy na początku, wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez okresu wypowiedzenia, to nie wszystkie możliwości. Dopuszczalne jest także wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Porozumienie to inaczej umowa bądź zgoda na coś. W tym przypadku więc, jak sama nazwa wskazuje, stronom daje się możliwość samodzielnego ustalenia warunków wypowiedzenia umowy o pracę. W związku z tym także okres wypowiedzenia będzie wynikiem zawartego porozumienia i będzie trwał tyle na ile zdecydowały się wspólnie strony, czyli pracownik oraz pracodawca.

Wypowiedzenie umowy o pracę
źródło: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_156_21.PDF

Czy pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie, przysługują dni na szukanie nowej pracy?

Po otrzymaniu wypowiedzenia pracownikowi przysługują płatne dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Ich udzielenie jest obowiązkowe w przypadku okresów wypowiedzenia, które obejmują co najmniej 2 tygodnie. Dni na poszukiwanie nowej pracy przysługują również pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i których przyjęcia odmówił. Wtedy wypowiedzenie przekształca się w definitywne.

Jeśli pracodawca dokonał krótszego wypowiedzenia niż 2 tygodnie, wówczas nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi dni wolnych przeznaczonych na szukanie nowej pracy. Zasada dotyczy również umów zawieranych na okres próbny, zawarty na okres krótszy niż 3 miesiące lub umów na zastępstwo. Ponadto znajduje to zastosowanie w przypadku:

 • wypowiedzenia dokonanego ze strony pracownika;
 • porozumienia stron, które rozwiązuje umowę o pracę (chyba że uzgodniono inaczej);
 • rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;
 • rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki była zawarta;
 • szczególnych trybów rozwiązania umowy, np.:

a)w razie rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia (za 7-dniowym uprzedzeniem);

b) rozwiązanie umowy za 3-dniowym uprzedzeniem przez pracownika;

c) w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

d) w przypadku przywrócenia pracownika do pracy.

  • wygaśnięcia stosunku pracy.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę bywają różne. Często to właśnie zainteresowanie wykonywanymi zadaniami, chęć rozwoju, czy poczucie stabilizacji mają największy wpływ na decyzję pracownika. 

Wypowiedzenie umowy o pracę

Ile dni przysługuje pracownikowi na szukanie pracy po wypowiedzeniu umowy?

Liczba dni roboczych przysługujących pracownikowi na szukanie nowej pracy jest zależna od długości okresu wypowiedzenia. Są więc to:

 • 2 dni (dla 2-tygodniowego i 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia);
 • 3 dni (dla 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, które obowiązuje również w przypadku jego skrócenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca).

Dni wolne od pracy nie są przy tym wliczane w tę pulę. Wykorzystanie dni na poszukiwanie nowej pracy wymaga zgody pracodawcy. Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni na szukanie nowej pracy, wówczas traci prawo do ekwiwalentu za te dni.

Czy okres wypowiedzenia umowy o pracę może zostać skrócony?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony może zostać skrócony z powodu wyjątkowych sytuacji. Są to wyjątki obowiązujące w przypadku:

 • ogłoszenia upadłości pracodawcy:
 • likwidacji pracodawcy;
 • inne przyczyny, które nie dotyczą pracowników.

W takiej sytuacji pracodawca ma prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy przez skrócenie okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia – najwyżej do 1 miesiąca. Wtedy przysługuje pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia okresu wypowiedzenia. Jednocześnie okres, za który przysługuje odszkodowanie pracownikowi bez pracy, należy wliczać do okresu zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę – jak napisać (wzór)

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie jednej ze stron – pracownika bądź pracodawcy. Oświadczenie o wypowiedzeniu pracy powinno mieć formę pisemną i spełniać podstawowe standardy dotyczące pism formalnych. Oczywiście wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie będzie identyczne, jak wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Dlatego w niniejszym artykule znajdziecie Państwo wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika oraz wzór wypowiedzenia za porozumieniem stron, które to właśnie wersję musi znać pracownik, w przypadku gdy zamierza zrezygnować z pracy.

Tak jak wspomnieliśmy, forma pisemna nie jest bezwzględnie wymagana, jednakże jest to bezapelacyjnie najlepsza opcja. Co więcej, wypowiedzenie umowy o pracę wzór powinniśmy sporządzić w dwóch kopiach. Przede wszystkim w każdej chwili mamy wgląd do złożonego oświadczenia oraz poświadczenia o tym, kiedy i kto przyjął od nas wypowiedzenie. Po drugie w razie sporu z pracodawcą możemy udowodnić, że takie wypowiedzenie zostało przez nas złożone oraz wskazać dokładną datę tego zdarzenia.

Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia – co powinien zawierać?

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinien zawierać:

 • miejscowość i datę;
 • dane pracownika i pracodawcy;
 • tytuł pisma np. Wypowiedzenie lub Wypowiedzenie umowy o pracę;
 • informację na temat umowy, która jest przedmiotem wypowiedzenia;
 • okres wypowiedzenia;
 • zwrot grzecznościowy oraz podpis.

Dobrze jest mieć na drugiej kopii potwierdzenie odbioru wypowiedzenia przez upoważnioną do tego osobę, warto wskazać także miejsce dokonania tego potwierdzenia.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia powinien zawierać standardowe informacje podane powyżej oraz dodatkowo przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę w tym szczególnym trybie.

Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę otrzymanym od pracodawcy konieczne jest zamieszczenie pouczenia?

Właściwie sporządzone przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę, powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu. Treść powinna jasno określić termin oraz wskazać sąd, do którego odwołanie może zostać wniesione. Warto przy tym wiedzieć, że brak pouczenia narusza obowiązujące w Polsce przepisy, jednakże nie daje pracownikowi podstawy do żądania uznania w dwóch przypadkach:

 • za bezskuteczne przywrócenie do pracy;
 • jako żądanie odszkodowania.

Jednocześnie brak pouczenia zawartego w wypowiedzeniu umowy o pracę może stanowić przesłankę do przywrócenia terminu do wytoczenia powództwa przez pracownika.

Czy pracodawca ma zawsze obowiązek wydać świadectwo pracy po wypowiedzeniu umowy?

Zakończenie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wydania pracownikowi świadectwa pracy. Powinno to nastąpić w ostatnim dniu trwania umowy, a w wyjątkowych sytuacjach (np. nieobecności pracownika) najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych – licząc od dnia zakończenia stosunku pracy. Przy odbiorze świadectwa pracy pracodawca powinien pobrać od pracownika pokwitowanie odbioru, które powinno zostać złożone na kopii dokumentu.

Warto przy tym wiedzieć, że pracownik nie ma obowiązku osobistego odbioru świadectwa pracy. Dokument może także odebrać inna osoba, która zostanie upoważniona do czynności przez pracownika na piśmie.

Istnieją jednak sytuację, w których pracodawca nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy. Dotyczy to sytuacji, w której zakład pracy został przejęty w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez inny zakład. Wtedy okres pracy z poprzedniego zakładu zostaje uwzględniony w świadectwie z zakładu pracy, który go przejął. Świadectwa nie wydaje się również wtedy, gdy bezpośrednio po zakończeniu umowy została zawarta kolejna umowa. Wyjątek obowiązuje, gdy pracownik zażąda o nie najpóźniej w dniu, który poprzedza dzień rozwiązania umowy.

Czy za brak wydania świadectwa pracy, pracodawca może zostać ukarany?

Pracodawca, który nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Kary unika jednak pracodawca, który spóźnił się z wydaniem świadectwa pracy. Pracodawca przy tym nie może uzależnić wydania świadectwa od np. rozliczenia się z pracownikiem z otrzymanego mienia (w tym karty obiegowej).

W przypadku nieotrzymania świadectwa pracy pracownik może w postępowaniu sądowym dochodzić odszkodowania w wysokości 6-tygodniowego wynagrodzenia. To samo obowiązuje przy nieprawidłowym wydaniu świadectwa pracy. Odszkodowanie przysługuje jedynie wtedy, gdy pracownik przedstawi dowody oraz wykaże, że postępowanie pracodawcy spowodowało u niego szkodę.

Którzy pracownicy nie mogą otrzymać wypowiedzenia umowy o pracę, ponieważ są chronieni przed zwolnieniem?

Przed wypowiedzeniem umowy pracodawca powinien sprawdzić, czy pracownik nie znajduje się w grupie osób chronionych przed zwolnieniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, pracownikowi lub pracownicy którzy:

 • przebywają na zwolnieniu lekarskim;
 • przebywają na urlopie lub są nieobecni z powodu innej, nieusprawiedliwionej nieobecności (np. opieka nad dzieckiem, izolacja w związku z chorobą zakaźną);
 • są w ciąży;
 • korzystają z urlopu macierzyńskiego;
 • są bliscy osiągnięcia wieku emerytalnego (w przypadku kobiet jest to ukończone 56 lat, a u mężczyzn wymaga się ukończenia 61 lat);
 • są członkiem organizacji związkowej wskazanych przez związek w uchwale zawodu (ochrona nie dotyczy każdej osoby, która przystąpi do organizacji związkowej, lub która zaangażuje się w jej działanie).

Warto przy tym wiedzieć, że w niektórych przypadkach ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę ma charakter czasowy i obowiązuje wyłącznie do czasu, gdy pracodawca zyska uprawnienia do jej rozwiązania bez wypowiedzenia, czyli bez winy pracownika. Warto zatem sprawdzić szczegółowy zakres ochrony dla poszczególnych grup.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzory wypowiedzeń do pobrania w .pdf .doc:

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia .pdf i .doc

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia .pdf i .doc

Wzór wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron .pdf i .doc

To najważniejsze informacje, które potrzebne będą Ci, jeśli planujesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Warto na koniec wspomnieć, że rozwiązanie umowy zlecenie, mimo że rządzi się swoimi prawami, to wzór wypowiedzenia umowy zlecenia wygląda podobnie.

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia .pdf i .doc

 

FAQ

Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zależy od  tego, czy umowa została zawarta na okres próbny, czy na czas określony lub nieokreślony. Dodatkowo wlicza się również długość zatrudnienia pracownika. Szczegółowe regulacje długości okresu wypowiedzenia znajdują się w artykule 34 i 35 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.).

Czy pracownikowi, który złożył wypowiedzenie o pracę, przysługują dni przeznaczone na szukanie pracy?

Tak, przysługują i są to dni płatne. Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dni wolnych przeznaczonych na szukanie nowej pracy. Zasada obowiązuje w przypadku okresu wypowiedzenia obejmującego co najmniej 2 tygodnie. Liczba takich dni jest przy tym zależna od długości okresu wypowiedzenia.

Czy okres wypowiedzenia umowy o pracę może zostać skrócony?

Może, ale z powodu wyjątkowych sytuacji – np.: ogłoszenia upadłości pracodawcy, likwidacji pracodawcy, bądź innych przyczyn, które nie dotyczą pracowników. Wtedy trzymiesięczny okres wypowiedzenia może zostać skrócony maksymalnie do 1 miesiąca, za co pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Czy świadectwo pracy zawsze musi zostać wydane po wypowiedzeniu umowy?

Niekoniecznie. W sytuacji, gdy zakład pracy zostaje przejęty w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez inny zakład, nie jest konieczne wydanie świadectwa pracy. Podobną zasadę stosuje się, gdy bezpośrednio po zakończeniu umowy została zawarta kolejna umowa u tego samego pracodawcy.

Czy umowa może zostać rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę?

Tak, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia umowy o pracę może wyjść od pracownika, jak i również pracodawcy.

Czy Kodeks pracy określa długość okresu wypowiedzenia przy umowie o pracę wypowiedzianej za porozumieniem stron?

Nie. Wypowiedzenie umowy o pracę, która została wypowiedziana za porozumieniem stron, daje możliwość samodzielnego ustalenia warunków wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia będzie trwał tyle, ile wspólnie zdecydowały strony, czyli pracownik i pracodawca.

Oceń artykuł

Sprawdź ranking pożyczek

500 - 6000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 100%
Maksymalna wartość RRSO - 688,69%. Przykład pożyczki: 2000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 2370,01 zł
100 - 5000 złKwota
4000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 1915,52%. Przykład pożyczki: 2 500 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3 200 zł.
100 - 3 000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 99%
Minimalne RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 485,25%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 365 dni. Suma do zapłaty: 14 600 zł.
100 - 5000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 89%
Przykład pożyczki: 2000 zł na 60 dni. RRSO: 3,65%. Suma do zapłaty: 2018 zł
500 - 6000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 476,71%. Przykład pożyczki: 5000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 5 774,50 zł
500 - 15 000 złKwota
5 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 96%
Maksymalna wartość RRSO - 1410,33% Przykład pożyczki: 3000 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 3750,00 zł.
100 - 7 500 złKwota
3 000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 94%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 819,12%. Przykład pożyczki: 5900 zł na 30 dni. Suma do zapłaty: 7080 zł.
300 - 3000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 91%
Pierwsza pożyczka RRSO 0%. Maksymalna wartość RRSO - 268,71%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 6 miesięcy. Suma do zapłaty: 1 441,61 zł
100 - 8000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 92%
Maksymalna wartość RRSO - 517,31%. Przykład pożyczki: 8000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 9287.21 zł
500 - 15000 złKwota
5000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 97%
Maksymalna wartość RRSO - 1926,41%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 3841,70 zł.
200 - 15000 złKwota
3000złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Pierwsza darmowa pożyczka RRSO - 0%. Maksymalna wartość RRSO - 1913,99%. Przykład pożyczki: 1000 zł na 61 dni. Suma do zapłaty: 1 279,92 zł. Minimalny okres spłaty 30 dni, maksymalny okres spłaty 30 dni.
600 - 20 000 złKwota
0złDarmowa pożyczka
Pierwsza za darmo
Wypłata w ten sam dzień
bez sprawdzania BIK
wysoka przyznawalność
bez zaświadczeń
wysoka kwota
Ocena: 95%
Maksymalna wartość RRSO - 513,37%. Przykład pożyczki: 3000 zł na 3 miesiące. Suma do zapłaty: 4024,98 zł
Rozwiń całą listę
Kontakt z redakcją: kontakt@pozyczkolog.pl

Chwilówki mogą być tanie, a nawet darmowe - wiemy, gdzie ich szukać i tą wiedzą się dzielimy. W naszym serwisie znajdziesz zawsze aktualne oferty chwilówek i pożyczek na raty, porównasz je ze sobą i wybierzesz najlepszą dla siebie. Nasi eksperci publikują obiektywne, rzetelne i obszerne recenzje pożyczkodawców, które staną się dla Ciebie źródłem wiedzy, a narzędzie „Mój portfel” sprawi, że nigdy nie zapomnisz o terminie spłaty swojej chwilówki. Naszą misją jest edukacja społeczeństwa w zakresie mądrego pożyczania.

Główną funkcją serwisu jest porównywanie oraz promocja ofert finansowych takich jak pożyczki pozabankowe, kredyty bankowe, konta bankowe oraz inne produkty finansowe.
Pozyczkolog.pl działa we współpracy z systemami partnerskimi, firmami pożyczkowymi oraz firmami o profilu działalności pośrednictwa finansowego.

Pozyczkolog.pl podaje koszty pożyczek, reprezentatywne przykłady oraz inne dane dla poszczególnych pożyczek, wzorując się na informacjach o ofercie, podawanych bezpośrednio na stronach poszczególnych pożyczkodawców.

Kalkulator w serwisie Pozyczkolog.pl służy do symulacji kosztów pożyczek. Informacje w serwisie Pozyczkolog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podawane dane na temat pożyczek mają charakter orientacyjny. Szczegółowe parametry pożyczki, użytkownik może sprawdzić po kliknięciu w link "wypełnij wniosek" i przejściu bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy. Faktyczne koszty poszczególnych pożyczek mogą nieznacznie różnić się od kosztów podawanych przez Pozyczkolog.pl ze względu na bieżącą aktualizację ofert na stronach pożyczkodawców.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2021