ToggleToggle

Renta socjalna z MOPS - Jak otrzymać i ile wynosi?

Renta socjalna z MOPS - Jak otrzymać i ile wynosi?

Renta socjalna jest jednym z wielu świadczeń społecznych, które oferuje nam nasze państwo. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym w ogóle jest renta socjalna, komu przysługuje i ile właściwie wynosi - zachęcamy do przeczytania naszego artykułu! Ta wiedza z pewnością Ci się przyda. 

CO TO JEST RENTA SOCJALNA?

Renta socjalna jest specjalnym świadczeniem pieniężnym, które jest wypłacane na rzecz osób niezdolnych do podjęcia bądź kontynuowania pracy zarobkowej ze względu na swój kiepski stan zdrowia. Wypłacaniem tej renty oczywiście zajmuje się ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a instytucjami pośredniczącymi oraz udzielającymi wskazówek między innymi co do zgromadzenia niezbędnych dokumentów są lokalne ośrodki pomocy społecznej. Urzędy te skrótowo nazywają się MOPS-em oraz GOPS-em (odpowiednio dla gminy miejskiej oraz wiejskiej).

Aby jednak dostać rentę socjalną, trzeba być pełnoletnim mieszkańcem Polski oraz posiadać ważne orzeczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy. Oświadczenie te może być stałe oraz tymczasowe. Co ważne - renta socjalna przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby bądź też nabytego wypadku przed ukończeniem przez osobę pobierającą świadczenie osiemnastego roku życia, w trakcie pobierania przez nią nauki - do dwudziestego piątego roku życia, a także w czasie jej studiów doktoranckich bądź też aspirantury naukowej. 

KOMU PRZYSŁUGUJE RENTA SOCJALNA?

Renta socjalna przysługuje tym osobom, które nie wypracowały w swoim życiu całego okresu składkowego z powodu wczesnej utraty zdrowia, przed ukończeniem pełnoletności, w trakcie pobierania nauki w szkole bądź na uczelni wyższej do 25 roku życia, oraz w czasie trwania przykładowo studiów doktoranckich czy też aspirantury naukowej. 

Jak już zostało wspomniane wyżej, prawo do renty socjalnej przysługuje pełnoletnim i mieszkającym w Polsce wnioskodawcom, którym zostało wystawione orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Nie ma bowiem znaczenia to, czy niezdolność ta jest stała czy też czasowa. Orzeczenie lekarskie oraz jego posiadanie jest najbardziej istotnym wymogiem. Musi być potwierdzone przez specjalistę, że faktycznie stan zdrowia wnioskodawcy nie pozwala na pracowanie. Bez tego dokumentu nie ma opcji, by wniosek o przyznanie renty socjalnej został rozpatrzony. 

ILE WYNOSI RENTA SOCJALNA – 2019?

Co roku następuje waloryzacja wysokości świadczeń, jakie wypłacane będą uprawnionym do tego osobom. Waloryzację przeprowadzają ZUS, KRUS oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Stawka ustalana jest co roku wraz z początkiem marca. Do końca lutego 2019 roku, obowiązywała stawka w wysokości 1029,80 zł miesięcznie. Jednakże od 1 marca 2019 roku stawka ta wzrosła o 6,8% i aktualnie wynosi 1100,00 zł. Stawka ta będzie zachowana aż do kolejnej waloryzacji, czyli aż do 1 marca 2020 roku. Nowa stawka jest wyższa od poprzedniej kwoty comiesięcznego świadczenia o 70,20 zł. Ważne jednak, że stawka nie zmalała, choć pomimo tego, że dla wielu jest niewystarczająca i wiele osób jest niezadowolonych z renty socjalnej, rząd polski niestety nie ma żadnego wpływu na wysokość podwyżki świadczeń. Decydują o niej dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (podwyżki cen towarów najchętniej kupowanych przez emerytów) oraz równowartość 20% realnego wzrostu płac w roku poprzedzającym waloryzację. 

JAK OTRZYMAĆ RENTĘ?

Aby otrzymać rentę socjalną, osoba zainteresowana powinna złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem potrzebnych do tego dokumentów w ZUS-ie - Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście druki można również dostarczyć do ZUS-u listownie czy też poprzez pełnomocnika, któremu wypiszemy pisemną zgodę i pozwolenie. 

Jeśli osoba starająca się o rentę socjalną jest niepełnoletnia, wniosek musi złożyć przedstawiciel ustawowy zainteresowanego, czyli w większości przypadków rodzic, opiekun prawny czy też opiekun faktyczny. Jeśli nie ma jednak kto złożyć wniosku i istnieje taka potrzeba, w imieniu zainteresowanego rentą wniosek ten może złożyć kierownik ośrodka pomocy społecznej, a jeśli stan zdrowia wnioskodawcy tego wymaga, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przebada go w miejscu, w którym zainteresowany wnioskiem mieszka. 

WYMAGANE DOKUMENTY DO RENTY SOCJALNEJ

Pierwszym, podstawowym dokumentem jest oczywiście wniosek o przyznanie renty socjalnej, którego druk można znaleźć w miejscowym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zarówno jak i na stronie internetowej Zakładu, jednakże niezbędne będzie do tego kilku innych zaświadczeń. 

Przede wszystkim niezbędnym dokumentem o którym trzeba pamiętać, jest orzeczenie zaświadczenie o stanie zdrowia i całkowitej niezdolności do pracy, jakie lekarz prowadzący leczenie powinien wystawić nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o rentę socjalną. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, może nam pomóc w tym inna dokumentacja medyczna osoby zainteresowanej, o ile będzie ona miała znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz przyznania renty socjalnej. Osoby, które będą rozpatrywać dany wniosek o przyznanie tej renty, mogą również poprosić o konkretne dokumenty wystawione przez pracodawcę osoby niepełnosprawnej: zaświadczenie o wysokości i rodzaju pracy, zaświadczenie o ewentualnym pobieraniu zasiłków czy też świadczeń socjalnych, wywiad zawodowy. 

Jeśli osoba wnioskująca o rentę socjalną nie podejmowała pracy zarobkowej ale pobierała naukę, konieczne będzie ukazanie zaświadczenia ze szkoły czy też uczelni, które potwierdzi okres kształcenia się danej osoby.

Jeśli jednak wnioskujący posiada gospodarstwo rolne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga również przedłożenie właściwego zaświadczenia wydanego przez urząd gminy, które wskaże powierzchnię danych użytków rolnych wyrażonych w hektarach. 

RENTA SOCJALNA A PRACA

Wbrew pozorom, pobieranie renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wyklucza podejmowania przez osobę pobierającą świadczenie pracy zarobkowej, a jedynie ogranicza tą możliwość. Wypłata renty zostaje zawieszona na każdy miesiąc, w którym odbiorca świadczenia osiągnie dochód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Renta socjalna jest rozliczana wraz z bieżąco osiąganym przychodem świadczeniobiorcy. Do wszelkich tych wyliczeń pod uwagę brane są zarobki osiągnięte na podstawie:

 • pracy, która wykonywana jest w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź współpracy przy wykonywaniu jednej z wyżej wymienionych umów, 
 • przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy bądź poddzierżawy lub innych innych umów o podobnym charakterze jak powyższe, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
 • zasiłku macierzyńskiego, chorobowego oraz opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego jak i wyrównawczego, a także zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego, 
 • wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, 
 • pobierania stypendium sportowego, 
 • odpłatnego świadczenia pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie tymczasowego aresztowania bądź też kary pozbawienia wolności, 
 • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź spółdzielni kółek rolniczych, 
 • prowadzenia pozarolniczej działalności a także współpracy przy jej wykonywaniu, 
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, jeśli oprócz tej umowy jesteś zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w ramach innej umowy, 
 • pracy nakładniczej. 

PODSTAWA PRAWNA RENTY SOCJALNEJ

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej reguluje kwestie przyznawania oraz wypłacania renty socjalnej. Jest to podstawowy i najważniejszy akt prawny. Znowelizowaną treść tego dokumentu można znaleźć w Dzienniku ustaw z 2003 roku o numerze 135, pod pozycją 1268. 

Oto podstawowe kwestie związane z przyznawaniem oraz wypłacaniem renty socjalnej które zostały uregulowane:

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej

Art. 4

 1. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 
 • przed ukończeniem 18 roku życia;
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia;
 • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

2. Osobie która spełnia warunki określone w ust. 1, przysługuje:

 • renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
 • renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. 

3. Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej “Zakładem”.

Sposób w jaki należy zgłaszać wniosek o przyznanie renty socjalnej oraz spis wszystkich związanych z tym dokumentów oraz formalności określa natomiast Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 roku w sprawie przyznawania renty socjalnej. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Wszystkie artykuły

Wszystkie artykuły
19.05.2019

Podatki dla większości obywateli to zmora, jednak taka której nie jesteśmy w stanie uniknąć, trzeba się z nią pogodzić. W przypadku osób fizycznych rozliczenie podatków na pewno jest prostsze niż w przypadku firm. Jednak dla wielu ludzi nie jest to przysłowiowa bułka z masłem. Warto również pamiętać, że większość płatników może korzystać ze zwrotu pewnej kwoty podatku. Jest ona uzależniona od wykorzystywanej podstawy opodatkowania. Istotną rolę ma również kwota zmniejszająca podatek, która wpływa na wysokość kosztów jakie zostaną nam zwrócone w trakcie rozliczenia corocznego. Jak to wygląda w roku 2019? O tym właśnie będzie ten wpis. ​​​​​​​

Wszystkie artykuły
19.05.2019

W życiu zdarzają się takie sytuacje, w których niestety traci się źródło swojego utrzymania. Niekiedy dzieje się to niespodziewanie i takie momenty dla wielu ludzi są szczególnie trudne. Szczególnie kłopotliwe staje się to dla ludzi w podeszłym wieku. Warto jednak zauważyć, że dla osób w pewnym wieku odpowiednie wsparcie przygotowuje polskie państwo. Chodzi tutaj o zasiłek przedemerytalny, który ma być pomostem miedzy życiem zawodowym a emeryturą dla ludzi, którzy nagle stracili zatrudnienie. Poniższy wpis będzie traktował na temat tego kto może na ową pomoc liczyć i jakie są warunki jej otrzymania, a także, gdzie można złożyć stosowny wniosek. 

Wszystkie artykuły
19.05.2019

Prowadzenie działalności gospodarczej nigdy nie jest łatwą sprawą. Wymaga się dobrego pomysłu, a i tak bardzo często prowadzenie działalności przysparza sporo problemów. Dla przedsiębiorców sporym problemem są obciążenia publicznoprawne, którym muszą sprostać, w tym wysokie składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego względu prawodawcy organizując przepisy przygotowują rozwiązania, w ramach których firmy rozpoczynające działalność bądź osiągające małe dochody mogą płacić mniejsze składki na ZUS, dzięki czemu ich rzeczywiste dochody się zwiększają. 

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2020 Pożyczkolog