ToggleToggle

Zasiłek dla bezrobotnych - Ile wynosi zasilek w 2019 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych - Ile wynosi zasilek w 2019 roku?

Polskie państwo wypłaca zasiłki dla osób bezrobotnych. Jest to obowiązek kraju, w ten sposób czuwa nad życiem i dobrem obywateli. Wspomaga osoby, które utraciły pracę. Nie każdy jednak korzysta z niego, mimo że dużo osób ma taką możliwość. Jeśli chcesz się dowiedzieć, komu przysługuje ten zasiłek, czym on właściwie jest i ile wynosi - przeczytaj artykuł!

CO TO JEST ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które jest przyznawane osobom bezrobotnym, które zostały zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Prościej mówiąc, jest to podstawowa forma wsparcia wszystkich tych osób, którzy w jakiś sposób utracili pracę i po prostu nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. Dzięki temu zasiłkowi, bardzo dużo Polaków co roku otrzymuje możliwość wyjścia z tego finansowego dołka. Może rozpocząć ścieżkę zawodową na nowo i gdzieś się zatrudnić. 

Oczywiście, są pewne warunki które określają przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz okres jego pobrania. Wszystkie te informacje reguluje Ustawa z dnia 20. kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy. Aby móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, przede wszystkim musimy posiadać odpowiedni staż pracy. Starając się o ten zasiłek oraz rejestrując się w urzędzie pracy, musimy przedstawić odpowiednie dokumenty które potwierdzą nasz staż pracy. 

Kto otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?

Najważniejszym oraz podstawowym warunkiem który należy spełnić aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jest pozostawanie w stosunku pracy łącznie przez przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w powiatowym urzędzie pracy, oraz pobieranie za tą pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia, które w 2017 roku wynosiło 2 000,00 zł brutto, w 2018 roku 2 100,00 zł brutto a w 2019 wynosi 2250,00 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje również tym osobom, które w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji, łącznie przez okres co najmniej 365 dni świadczyli usługi na podstawie umowy zlecenia bądź umowy agencyjnej. Umowa agencyjna jest to umowa na podstawie której osoba przyjmująca zlecenie, zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientem umów na rzecz zleceniodawcy, bądź do zawierania umów w imieniu zleceniodawcy. Zleceniodawca zaś, zobowiązuje się do zapłacenia umówionego wynagrodzenia. Aby uznać zatrudnienie w formie umowy zlecenia bądź umowy agencyjnej, należy wykazać dochód równy bądź większy niż wynosi minimalne wynagrodzenie. 

Na wsparcie w postaci zasiłku dla bezrobotnych może liczyć również bezrobotny, który w ciągu ostatnich 18 miesięcy opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, bądź też współpracy przy jakiejś działalności. W tym przypadku również musi być minimum 365 dni łącznej pracy przy pełnym ZUS-ie. 

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH A KURONIÓWKA

Wiele osób zastanawia się czym jest kuroniówka. Jest to po prostu potocznie stosowane określenia na zasiłek dla bezrobotnych. 

Nazwa ta, pierwotnie odnosiła się do darmowego posiłku, który na samym początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku był wydawany na ulicach Warszawy wszystkim biednym, potrzebującym mieszkańcom tego miasta. 

Swoje etymologiczne źródło, nazwa “kuroniówka zawdzięcza Jackowi Kuroniowi, który w tamtych czasach był Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Często osobiście rozdawał potrzebującym osobom grochówkę - wcześniej właśnie nazywaną “kuroniówką”

Jak się zarejestrować w Urzędzie pracy o zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy dokonać rejestracji we właściwym względem miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy. Rejestracja ta następuje gdy przedstawimy pracownikowi powiatowemu następujące dokumenty: 

  • Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły bądź świadectwo szkolne, zaświadczenie o ukończeniu kursu czy też szkolenia,
  • świadectwo pracy wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do ustalenia jego uprawnień, 
  • dokument tożsamości np. dowód osobisty,
  • jeśli posiadamy - dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac,
  • jeśli posiadamy - dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności. 

Osoba dokonująca rejestracji, przedkłada również do wglądu pracownikowi dokonującemu rejestracji wypełnioną kartę rejestracyjną osoby bezrobotnej. Pracownik jeśli chce, może sporządzić kserokopie dokumentów osoby bezrobotnej oraz karty rejestracyjnej. Rejestracja następuje w dniu przedłożenia dokumentów, po poświadczeniu przez osobę bezrobotną własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w wypełnionej karcie rejestracyjnej.

Czy zasiłek dla bezrobotnych można stracić?

Zasiłek dla bezrobotnych może stracić osoba, która choć raz w czasie posiadania statusu bezrobotnego odmówiła propozycji stażu. Urząd jednak musi się o tym dowiedzieć, by zasiłek danej osobie odebrać. Można go również utracić, jeśli dany świadczeniobiorca bez uzasadnionego powodu odmawia przyjęcia odpowiedniego dla jego kwalifikacji zatrudnienia, lub innej pracy z której może uzyskać dochód, a nawet prac użytecznych społecznie, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleniu czy też kursu przygotowania zawodowego. 

Jeśli dana osoba utraci prawo do zasiłku, zostanie ona również pozbawiona swojego statusu bezrobotnego, mimo że wciąż tej pracy nie posiada. Sama propozycja pracy, stażu, szkolenia automatycznie pozbawia daną osobę statusu bezrobotnego, niezależnie od tego, czy propozycja zostanie przez tą osobę przyjęta czy też nie. Gdy utracimy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, możemy status ten odzyskać ponownie, lecz dopiero po upływie 120 dni czyli po 4 miesiącach od jego utraty.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest z dniem 1. czerwca każdego roku. Do dnia 31. maja 2018 roku obowiązywała zatem stawka ustalana jeszcze w 2017 roku. Od dnia 2018 roku do dnia dzisiejszego obowiązuje zasiłek dla bezrobotnych o wysokości miesięcznej:

  • 678,30 zł brutto w ciągu pierwszych trzech miesięcy, następnie 532,60 zł brutto w przypadku zasiłku obniżonego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy do lat 5,
  • 847,80 zł brutto w ciągu pierwszych trzech miesięcy, następnie 665,70 zł brutto w przypadku zasiłku podstawowego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy od 5 do 20 lat,
  • 1017,40 zł brutto w ciągu pierwszych trzech miesięcy, następnie 798,90 zł brutto w przypadku zasiłku podwyższonego, czyli dedykowanego wnioskodawcom o stażu pracy powyżej 20 lat. 

O tym, jakie stawki będą obowiązywać w zasiłkach dla bezrobotnych od 1. czerwca 2019 roku dowiemy się już niedługo. 

Jaki jest okres pobierania zasiłku?

Zazwyczaj, prawo do zasiłku dla bezrobotnych przyznawane jest na okres 180 dni. Jednak Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia kilka przypadków, kiedy prawo do zasiłku dla bezrobotnych może zostać przyznane na np rok, bądź okres pobierania świadczenia ulega po prostu wydłużeniu. Czynniki które wpływają na określenie czasu przez który urząd będzie wypłacał świadczenie to:

Wiek

Urząd bierze pod uwagę wiek osoby bezrobotnej. Jeśli osoba ta ma ukończone 50 lat, ma szanse na pobieranie zasiłku przez rok. 

Staż pracy

Jeśli osoba bezrobotna ukończyła 50 lat oraz posiada co najmniej 20-letni staż pracy, zasiłek dla bezrobotnych będzie jej przysługiwał przez rok. 

Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania jest kolejnym, bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o okresie przysługiwania zasiłku. Zgodnie z wszelkimi przepisami, osoba która mieszka w okresie pobierania zasiłku w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do świadczenia przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w danym kraju, będzie otrzymywała pieniądze z zasiłku przez rok. Co ważne - zmiana adresu zamieszkania w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie ma żadnego znaczenia. Nie wpłynie ona w żaden sposób na okres wypłaty świadczenia, nie skróci go. 

Nieletni na wychowaniu

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje również tym osobom, które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko mające do 15 lat, oraz małżonkom, którzy są bezrobotni, a jedno z nich otrzymało prawo do zasiłku dla bezrobotnych po ustania prawa do świadczenia przez drugie. 

Także kobiety, które urodzą dziecko w trakcie pobierania zasiłku bądź też w ciągu miesiąca po zakończeniu jego pobierania, mogą liczyć na wydłużenie okresu pobierania tego świadczenia. Wpłata zasiłku dla bezrobotnych wydłuża się o czas, przez który zgodnie z wszelkimi odrębnymi przepisami, przysługiwałby zasiłek macierzyński. 

Ważne jest również to, że wypłata zasiłku dla osób bezrobotnych nie ulegnie wydłużeniu w przypadku, gdy w trakcie pobierania tego świadczenia bezrobotny ukończy  50 lat i będzie spełniał już warunki uzyskania świadczenia na 365 dni. W takim przypadku, niestety liczy się sytuacja bezrobotnego na dzień przyznawania prawa do zasiłku. Inaczej jest jednak w przypadku samotnych rodziców. Jeśli podczas pobierania zasiłku, rodzic zostanie sam z dzieckiem, przysługuje mu prawo do wydłużenia okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Wszystkie artykuły

Wszystkie artykuły
19.05.2019

Podatki dla większości obywateli to zmora, jednak taka której nie jesteśmy w stanie uniknąć, trzeba się z nią pogodzić. W przypadku osób fizycznych rozliczenie podatków na pewno jest prostsze niż w przypadku firm. Jednak dla wielu ludzi nie jest to przysłowiowa bułka z masłem. Warto również pamiętać, że większość płatników może korzystać ze zwrotu pewnej kwoty podatku. Jest ona uzależniona od wykorzystywanej podstawy opodatkowania. Istotną rolę ma również kwota zmniejszająca podatek, która wpływa na wysokość kosztów jakie zostaną nam zwrócone w trakcie rozliczenia corocznego. Jak to wygląda w roku 2019? O tym właśnie będzie ten wpis. ​​​​​​​

Wszystkie artykuły
19.05.2019

W życiu zdarzają się takie sytuacje, w których niestety traci się źródło swojego utrzymania. Niekiedy dzieje się to niespodziewanie i takie momenty dla wielu ludzi są szczególnie trudne. Szczególnie kłopotliwe staje się to dla ludzi w podeszłym wieku. Warto jednak zauważyć, że dla osób w pewnym wieku odpowiednie wsparcie przygotowuje polskie państwo. Chodzi tutaj o zasiłek przedemerytalny, który ma być pomostem miedzy życiem zawodowym a emeryturą dla ludzi, którzy nagle stracili zatrudnienie. Poniższy wpis będzie traktował na temat tego kto może na ową pomoc liczyć i jakie są warunki jej otrzymania, a także, gdzie można złożyć stosowny wniosek. 

Wszystkie artykuły
19.05.2019

Prowadzenie działalności gospodarczej nigdy nie jest łatwą sprawą. Wymaga się dobrego pomysłu, a i tak bardzo często prowadzenie działalności przysparza sporo problemów. Dla przedsiębiorców sporym problemem są obciążenia publicznoprawne, którym muszą sprostać, w tym wysokie składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego względu prawodawcy organizując przepisy przygotowują rozwiązania, w ramach których firmy rozpoczynające działalność bądź osiągające małe dochody mogą płacić mniejsze składki na ZUS, dzięki czemu ich rzeczywiste dochody się zwiększają. 

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2020 Pożyczkolog