ToggleToggle

Termin wypłaty wynagrodzenia - jak wyegzekwować terminową wypłatę od pracodawcy?

Termin wypłaty wynagrodzenia - jak wyegzekwować terminową wypłatę od pracodawcy?

 

Podstawowym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy zatrudniającym pracownika jest zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wynagrodzenia. W umowie podpisanej z pracownikiem powinny znaleźć się graniczne terminy wypłaty. Jak pracownik może je wyegzekwować i zawsze na czas otrzymywać pensję?
 

Kodeks pracy o wynagrodzeniu pracowniczym


Terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę zostały określone precyzyjnie w Kodeksie pracy, czyli ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku. W art. 85 ustawodawca wskazał, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. W tym samym artykule czytamy, że wynagrodzenie pracownicze płatne raz w miesiącu pracodawca powinien wypłacić z dołu, niezwłocznie po ustaleniu, w jakiej wysokości powinno ono być. Wypłata powinna przy tym nastąpić nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca.

Jeśli 10. dzień miesiąca czy dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym, wynagrodzenie wypłaca się wówczas w dniu poprzedzającym. Na przykład, jeśli pracodawca ustalił, że wypłaca pracownikowi pensję 10. dnia każdego miesiąca, a przypadnie on w sobotę, to wynagrodzenie powinno być wypłacane już w piątek, 9. dnia miesiąca. 

Składniki wynagrodzenia za pracę, jakie przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się również z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy. Pracodawca na wyraźne żądanie pracownika ma obowiązek udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. 

Kolejny artykuły Kodeksu pracy, art. 86 stanowi ponadto, że pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikom w określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy:

  • miejscu, 
  • terminie,
  • czasie. 

Wypłaty tej dokonać musi w formie pieniężnej. Prawo pracy dopuszcza jednak częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna, ale tylko wtedy, gdy przewidują to jednocześnie ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób, niż do rąk własnych pracownika, o ile zakłada to układ zbiorowy pracy lub pracownik wcześniej wyraził zgodę na piśmie na taką wypłatę.
 

Termin wypłaty wynagrodzenia - na ile jest zobowiązujący?


Pracodawca zgodnie z przepisami, jakie obowiązują w Polsce, powinien wskazać w regulaminie pracy konkretny i stały termin wypłaty wynagrodzenia. W regulaminie też powinien znaleźć się zapis dotyczący tego terminu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. Jeśli w danym zakładzie pracy nie ma obowiązku utworzenia regulaminu pracy, termin wypłaty wynagrodzenia wskazać musi w informacji przekazywanej pracownikowi o warunkach zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę bądź też dodatkowo w umowie o pracę. 

Termin wskazany w wewnątrzzakładowych dokumentach lub w umowie o pracy przeznaczony na wypłatę wynagrodzenia pracowniczego jest terminem wiążącym. Wypłata musi być realizowana w konkretnym terminie, a pracodawca ma obowiązek jego przestrzegania. Jeśli więc wskazano, że wynagrodzenia pracownicze będą wypłacane 5. dnia miesiąca, to w tym dniu środki pieniężne należne pracownikowi powinny zostać postawione do dyspozycji pracownika - w formie gotówki lub środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku osobistym danej osoby, o ile złożyła ona oświadczenie dotyczące przelewu wynagrodzenia na konto bankowe. Pracodawca musi w związku z tym zrealizować przelew wynagrodzenia na konto pracownika w takim terminie, aby podwładny w dniu określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy jako dzień wypłaty mógł podjąć z konta bankowego swoje pieniądze.

Niedopuszczalne jest ustanawianie terminu wypłaty pensji pracowniczej do danego terminu. Zawsze musi być to konkretnie wskazany termin, nie późniejszy niż 10. dzień kolejnego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.
 

Jak reagować na nieterminową wypłatę wynagrodzenia?


W momencie, kiedy pracownik nagminnie spotyka się z nieterminową wypłatą wynagrodzenia przez pracodawcę, a rozmowy nie przynoszą oczekiwanych skutków, warto podjąć inne kroki. Pracownik w takim przypadku może:

  • zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy i powiedzieć o swoim problemie - przeprowadzona zostanie w jego zakładzie pracy kontrola, a jeśli wykaże ona, że zaistniała nieterminowa wypłata wynagrodzenia, inspektor może nakazać natychmiastowe uregulowanie przez pracodawcę zobowiązań wobec pracowników oraz może wszcząć postępowanie w sprawie wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym;
  • zwolnić się, czyli rozwiązań umowę o pracę bez wypowiedzenia - umożliwia to Kodeks pracy w sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Wówczas pracownikowi będzie też przysługiwało zgodnie z prawem odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie wyniesie tyle, co wynagrodzenie za okres dwóch tygodni;
  • zażądać od pracodawcy wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia - przysługują one nawet wtedy, gdy pracownik nie odniósł szkody przy nieterminowej wypłacie wynagrodzenia, a także, jeśli opóźnienie nie wynikało z winy pracodawcy.
     

Jak prawo karze nieuczciwych pracodawców?


Nieuczciwi pracodawcy, którzy nie wypłacają w terminie wynagrodzenia swoim pracownikom, muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Również ci pracodawcy, u których zapisy w regulaminie pracy będą wskazywały, że termin wypłaty wynagrodzenia za pracę będzie następował „do 10 dnia miesiąca”, popełniają wykroczenie przeciw prawom pracownika. Ten bowiem nie jest w stanie powiedzieć, czy przelew wynagrodzenia lub jego wypłatę otrzyma np. 1, 5 czy może dopiero 10. dnia miesiąca. 

Wszelkie błędne zapisy dotyczące terminu wypłaty pensji pracowniczej mogą być zakwestionowane przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca zostanie wówczas w pierwszej kolejności wezwany do usunięcia błędu. 

Nieterminowa wypłata wynagrodzenia jest traktowana jako ciężkie naruszenie podstawowych praw pracownika. Pracownik może egzekwować od pracodawcy na drodze sądowej. Za łamanie praw pracowniczych pracodawcy grozi zaś kara grzywny w wysokości do 30 000 zł, kara ograniczenia, a w skrajnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Dowiedz się o...

Dowiedz się o...
27.03.2019

Pomimo tego, że zachowek przysługuje niezależnie od woli zmarłego, są jednak sytuacje w których spadkodawca ma możliwość pozbawienia bliskich tego prawa, wydziedziczając dane osoby w akcie notarialnym. Nie można tego jednak zrobić “bo tak”, musimy mieć ku temu poważne przesłanki. Jeśli opiekowałeś się zmarłym - nie musisz się martwić, nie zostaniesz pozbawiony prawa do zachowku. Wykluczenia dotyczące tego świadczenia mają przede wszystkim zapobiegać temu, by osoby z bliskiej rodziny zmarłego, które nie utrzymywały przez lata kontaktu z zmarłym, rościli sobie prawo do majątku.

Dowiedz się o...
26.03.2019

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym, specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia, przypisana do tego instytucja państwowa. W przypadku rolników, jest to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w większości ubezpieczonych - ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim tym, którzy są ubezpieczeni i którzy pokryli wszelkie koszty zorganizowanego pogrzebu. W większości przypadków świadczenie to przysługuje rodzinie zmarłego, ale zdarza się że również zasiłek otrzymują znajomi, przyjaciele, sąsiedzi czy jakieś instytucje. Choć wiele osób myśli, że na zasiłek pogrzebowy może liczyć tylko rodzina, wcale tak nie jest.

Dowiedz się o...
25.03.2019

Jeśli chcesz załatwić sprawy urzędowe przez internet, musisz założyć profil zaufany. Dzięki niemu, możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany. Dowiedz się, jak ten profil założyć i co on nam w ogóle daje!

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2020 Pożyczkolog