ToggleToggle

Array

 1.    Postanowienia ogólne

1.1.    Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422 z poźn. zm.) Usługodawca ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który ustala zasady oraz zakres świadczenia usług przez usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika oraz odpowiedzialność Usługodawcy.

1.2.    Korzystając z jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad ustanowionych niniejszym Regulaminem. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności przed założeniem Konta należy się uważnie zapoznać z treścią Regulaminu.

1.3.    W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422 z późn. zm.), ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

2.    Definicje

Przez pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

Usługodawca – Szymon Masło i Sebastian Gozłowski prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą FIN-PEACE s.c., z siedzibą przy ul. Szafarnia 11/8F, Gdańsk 80-755, NIP: 5833286916, zwani dalej „Administratorem danych”; adres email: kontakt@pozyczkolog.pl

Ciasteczka lub „cookies” – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, pliki te mogą być odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;

Dane osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód;

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług Usługodawcy lub podmiotów udzielających kredytów lub pożyczek, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego Usługodawcę;

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;

Polityka prywatności – integralna część „Regulaminu serwisu”. Odnosi się do danych zbieranych od Użytkownika Serwisu podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z Serwisu;

Regulamin – niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie pozyczkolog.pl;

Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, dostępny pod adresem pozyczkolog.pl;

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna oraz sieć Internet;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12);

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;

Użytkownik – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, która korzysta z Serwisu;

Mój portfel – narzędzie dostępne w serwisie, które umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi wprowadzenie danych swoich pożyczek lub kredytów celem przypominania o nadchodzących terminach spłat rat;

3.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG

3.1.    Serwis stanowi platformę internetową umożliwiającą Użytkownikom nieodpłatne porównywanie produktów finansowych w tym w szczególność pożyczek oraz kredytów, a także dostarcza zarejestrowanym Użytkownikom narzędzie mające na celu przypominanie o nadchodzących terminach spłaty rat pożyczek lub kredytów (Mój portfel). Serwis umożliwia także Użytkownikom pozostawienie swoich danych w celu nawiązania z kontaktu przez Usługodawcę lub współpracującego z nim doradcę kredytowego i przedstawienia informacji handlowej.

3.2.    Za wyraźną zgodą Użytkownika Administrator może przesyłać mu na adres email wskazany podczas rejestracji newsletter zawierający informacje marketingowe, reklamowe lub informacje o pojawieniu się nowych artykułów na stronie Serwisu. 

3.3.    Możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu uzależniona jest od zarejestrowania i zalogowania się przez Użytkownika na jego indywidualnym Koncie.

3.4.    Serwis nie prowadzi:

a)    pośrednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r o kredycie konsumenckim (Dz.U.2016.1528 t.j. z dnia 2016.09.22),

b)    niezależnego doradztwa w zakresie kredytów lub pożyczek, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani innych instrumentów finansowych;

c)    świadczenia usług pomocy prawnej.

3.5.    Wszelkie opublikowane w Serwisie informacje dotyczące cech i warunków kredytów i pożyczek mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje te powinny służyć jedynie wstępnemu porównaniu dostępnych na rynku pożyczek lub kredytów na podstawie ogólnodostępnych danych.

4.    Warunki i zasady korzystania z Serwisu

4.1.    Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.2.    Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

4.3.    Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

4.4.    Przez korzystanie z Usług Serwisu Użytkownik automatycznie wyraża akceptację jego warunków, również mówiących o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności zawierania odrębnej umowy

4.5.    Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie oraz na zasadach, określonych w Regulaminie i Polityce prywatności. 

4.6.    W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

4.7.    Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

4.8.    Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

4.9.    Zawarcie umowy o świadczenie Usług upoważnia Usługodawcę do przekazania danych użytkownika do podmiotów trzecich, z którymi współpracuje, w celach marketingu bezpośredniego w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów.

4.10.    Użytkownik przesyłający poprzez Serwis formularz danych zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane. Wprowadzenie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, może stanowić podstawę zastosowania wobec Użytkownika sankcji prawnych przewidzianych przez stosowne przepisy prawne.

4.11.    Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

4.12.    Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.    Rejestracja

5.1.    Rejestracja w Serwisie umożliwia Użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu, w szczególności do Mojego portfela.

5.2.    W celu rejestracji w Serwisie należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, login, hasło oraz opcjonalnie telefon, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz je zaakceptować. Użytkownik może wyrazić również zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w celach marketingu bezpośredniego oraz w celu udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

5.3.    Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

5.4.    Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Użytkownika.

5.5.    Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Użytkownika przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia konta w Serwisie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.6.    Usługodawca ma prawo zablokować konto Użytkownika w razie naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.7.    Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

5.8.    Logowanie do Serwisu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka Mój portfel).

5.9.    Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

5.10.    Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

5.11.    Administrator nie umożliwia zakładania w serwisie kont fikcyjnych. W razie powzięcia informacji o podaniu przez Użytkownika fałszywych danych lub danych osoby trzeciej Administrator ma prawo do odmowy jego rejestracji lub zablokowania konta, o czym Użytkownik będzie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.12.    Konto Użytkownika jest niezbywalne.

5.13.    Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

6.    Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

6.1.    Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji Regulaminu.

6.2.    Użytkownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym poprzez usunięcie konta w Serwisie. 

6.3.    W przypadku wygaśnięcia umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika. 

6.4.    Użytkownik w każdym czasie może rozwiązać umowę lub przestać korzystać z Serwisu.

7.    Odpowiedzialność Usługodawcy

7.1.    Serwis wymaga podawania przez Użytkownika prawdziwych, dokładnych, kompletnych oraz niewprowadzających w błąd danych. Za skutki wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularzy w całości odpowiada Użytkownik. Szczególnie odnosi się to do sytuacji podania błędnych bądź nieprawdziwych danych.

7.2.    Usługodawca wskazuje, że narzędzie Mój portfel stanowi jedynie narzędzie pomocnicze, mające na celu przypominanie Użytkownikowi o nadchodzących ratach spłat pożyczek lub kredytów, przy czym Usługodawca nie weryfikuje, czy ww. zobowiązania rzeczywiście istnieją i czy terminy płatności rat odpowiadają umownym terminom spłat rat. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezapłacenie przez Użytkowników rat pożyczek lub kredytów wprowadzonych w narzędziu Mój portfel.

7.3.    Usługodawca nie odpowiada za niepoprawne wypełnienie formularzy przez Użytkownika. Szczególnie nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, których dane mogły zostać zamieszczone w formularzach udostępnianych przez Serwis bez wyrażenia ich wiedzy i zgody.

7.4.    W celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa Użytkowników lub w razie pojawienia się innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszania dostępu do Serwisu. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przerwa w świadczeniu nastąpiła wyłącznie na czas potrzebne do usunięcia zagrożeń lub nieprawidłowości.

7.5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    jakiekolwiek szkody, które są następstwem wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji, zgromadzonych w Serwisie, w tym również materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych Usług oferowanych przez Usługodawcę,

b)    utratę danych przez Użytkownika, która wynikła z działania czynników zewnętrznych lub innych wydarzeń, które nie są zależne od Usługodawcy,

c)    wystąpienie przerw w dostępie do Usług świadczonych w Serwisie, w tym uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Usług, którą są spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, usunięciem awarii, itp.

d)    problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn, które nie są zależne od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

8.    Wymagania techniczne Serwisu

8.1.    Do przeglądania stron internetowych Serwisu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z Serwisu, w tym rejestracji niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

8.2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu. 

9.    Prawa autorskie

9.1.    Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego. Korzystanie z niniejszych treści oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga stosownej zgody wyrażonej przez Usługodawcę bądź inny uprawiony do tego podmiot.

9.2.    Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do Usługodawcy lub innych podmiotów.

9.3.    Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.

9.4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

10.    Postępowanie reklamacyjne

10.1.    Użytkownik korzystający z Serwisu może zgodnie z przysługującym mu prawem składać reklamacje w sprawach odnoszących się do Usług, które oferuje. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Serwisu, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pozyczkolog.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Szafarnia 11/8F, Gdańsk 80-755.

10.2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail, login do Serwisu), przedmiot reklamacji, tj. opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji, przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację i proponowany przez Użytkownika sposób rozwiązania problemu.

10.3.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn reklamacja nie zostanie rozpoznana zgodnie z terminem określonym powyżej, Usługodawca powiadomi Użytkownika o tym fakcie, o przyczynach opóźnienia przewidywanym terminie oraz wskaże termin, w którym reklamacja powinna zostać rozpatrzona, nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia ustania przyczyny opóźnienia.

10.4.    W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji, określony w pkt powyżej biegnie od dnia doręczenia Usługodawcy wszystkich wymaganych elementów. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, w zależności od sposobu w jaki została ona wniesiona. Na wyraźne żądanie Użytkownika odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w sposób określony w tym żądaniu.

11.    Dane osobowe

11.1.    Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodwacę wymaga podania określonych danych osobowych Użytkownika. W szczególności podanie danych osobowych wymagane jest w trakcie rejestracji konta lub podczas wypełniania formularzy kontaktowych. Przy przesyłaniu danych wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji konta lub formularzu kontaktowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

11.2.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Usługi.

11.3.    Za zgodą Użytkownika Usługodawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych, handlowych, marketingowych i innych wyraźnie określonych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych. Taką zgodę Użytkownik może wycofać w każdym czasie.

11.4.    Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo do żądania ich usunięcia.

11.5.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych.

11.6.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w polityce prywatności.

12.    Postanowienia końcowe

13.    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmiany regulaminu na stronie serwisu. Zmiana Regulaminu nie powoduje modyfikacji nabytych przez Użytkownika praw.

14.    Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Serwisie (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat w Serwisie oraz poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

15.    Przyjmuje się, że zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia nie wyrazi w sposób wyraźny sprzeciwu na zmianę i nie wypowie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16.    Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.

17.    Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.    Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

19.    Regulamin Serwisu obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2019 Pożyczkolog