ToggleToggle

Egzekucja komornicza – jakie koszty poniesie dłużnik?

Egzekucja komornicza – jakie koszty poniesie dłużnik?

W naszym kraju przez ostatnie lata zrobiło się głośno na tematy związane z egzekucją komorniczą, lecz mimo wszystko wciąż bardzo mała liczba polaków ma pojęcie o tym, czym zajmuje się komornik, jak przebiega proces egzekucji komorniczej, jakie koszty będzie musiał ponieść dłużnik na skutek wszczęcia wobec niego egzekucji komorniczej. Są to zdecydowanie kwestie, z którymi każdy z nas powinien się zapoznać, nie tylko z czystej ciekawości, ale również z powodu tego, że życie jest bardzo nieprzewidywalne i nigdy nie wiemy co może nas spotkać. Gdy w którymś momencie naszego życia pojawią się poważne problemy finansowe, powinniśmy być na to przygotowani. Problemy finansowe nie zawsze oznaczają konfrontację z windykacją lub komornikiem, lecz czasem nie da się tego uniknąć.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza polega przede wszystkim na podjęciu działania, mającego na celu tylko i wyłącznie odzyskanie wszystkich zaległych długów. Komornik w takiej sytuacji zajmuje się ściągnięciem środków finansowych od dłużnika, następnie - po potrąceniu pewnej z góry ustalonej kwoty w formie prowizji - przekazuje je osobie, która wcześniej zleciła egzekucję. 

Egzekucja komornicza zazwyczaj ma miejsce w sytuacji, w której dłużnik, pomimo orzeczenia sądu w postaci wyroku lub nakazu zapłaty, nie reguluje zaciągniętych przez siebie zobowiązań, oraz nie wykazuje żadnej inicjatywy i chęci, które mogłyby wskazywać na to, że zamierza spłacić dług. Nie kontaktuje się w żaden sposób z drugą stroną, nie próbuje rozmawiać o swojej sytuacji materialnej ani o ewentualnym rozłożeniu pozostałej kwoty długu na raty.

Egzekucja komornicza zostaje zlecona komornikowi działającemu przy sądzie odpowiednim dla konkretnego rejonu, powiatu itd. Jeżeli nic nie skutkuje, to wierzyciel posiadający jednoznaczne orzeczenie sądu udaje się do organu egzekucyjnego, w tym wypadku do komornika, dostarcza wszystkie wymagane dokumenty a następnie rozpoczyna się cały proces egzekucji komorniczej.

Komornik nigdy nie może wszcząć egzekucji sam od siebie, musi posiadać odpowiedni powód oraz nakaz. Nie decyduje on również samodzielnie o tym, które obiekty należące do majątku dłużnika zostaną zajęte. Decyzja ta należy do wierzyciela, który w odpowiednim wniosku określa zakres egzekucji, wybiera które składniki majątku osoby zadłużonej mają trafić w jego posiadanie.

Co uprawnia do egzekucji?

Komornik nie może rozpocząć egzekucji sam z siebie, nie posiadając do tego żadnych przesłanek prawnych w postaci orzeczeń sądu, nakazów, oraz wniosku wierzyciela. Aby egzekucja komornicza mogła zostać rozpoczęta, wierzyciel musi udać się do komornika z odpowiednim kompletem dokumentów, jednak samo to jeszcze nie wystarcza. Na wszystkich przedstawianych przez wierzyciela dokumentach musi widnieć nadana przez odpowiedni sąd klauzula wykonalności, która jest całkowicie niezbędna i bez tego elementu nie można wszcząć oraz prowadzić egzekucji komorniczej. Klauzula wykonalności jest nadawana bezpośrednio na orzeczenie sądu, w którym szczegółowo opisany jest dług i zasądzone są określone kwoty i rzeczy materialne, które należą się wierzycielowi ubiegającemu się o nie. 

Osoba zlecająca egzekucję komorniczą musi złożyć wszystkie niezbędne dokumenty wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku wierzyciel może określić z góry sposób w jaki chce aby egzekucja została przeprowadzona, oraz w jaki sposób ma zostać ściągnięty dług. Wierzyciel może życzyć sobie aby określona kwota została pobrana z wynagrodzenia, z renty, emerytury itd. Jednak wskazane jest, aby sposób ściągania zadłużenia był ostatecznie jak najmniej dotkliwy i krzywdzący dla dłużnika. Oznacza to mniej więcej tyle, że każda osoba zlecająca egzekucję komorniczą powinna dążyć do tego, aby dług został jak najszybciej pobrany, ale jednocześnie bez wyrządzania większych szkód mających wpływ na całe życie dłużnika. Sposoby wskazane we wniosku o egzekucję komorniczą muszą zostać zastosowane bezwzględnie przez komornika.

Co może zająć komornik?

Na to, co komornik może zająć, wpływ mają tylko i wyłącznie sąd oraz wierzyciel, zlecający egzekucję komorniczą. Nie oznacza to jednak, że posiadają oni całkowitą dowolność przy wyborze elementów, które komornik będzie miał za zadanie pozyskać. Egzekucja komornicza jest ograniczona pewnymi przepisami prawnymi, które mają na celu ochronę dłużnika oraz jego rodziny, tak, aby nie pozostali oni kompletnie bez żadnych środków niezbędnych do normalnego funkcjonowania oraz życia.

Elementy niepodlegające egzekucji, których komornik pod żadnym pozorem zająć nie może, to:

 • Wszystkie zapasy produktów żywnościowych (wystarczających na 1 miesiac)
 • Wszystkie zapasy opału (wystarczające na 1 miesiąc)
 • Wszystkie przedmioty użytku domowego takie jak ubrania i pościel
 • Narzędzie oraz przedmioty niezbędne dłużnikowi bądź członkom jego rodziny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, w tym służbowych mundurów
 • Wszystkie wyroby medyczne niezbędne do zachowania zdrowia członków rodziny
 • Zwierzęta domowe, ale tylko w przypadku, gdy służą one do zaspokajania potrzeb żywnościowych członków rodziny
 • Przedmioty niezbędne do nauki, odznaczenia, ordery, przedmioty związane z jakimikolwiek praktykami religijnymi, osobiste papiery i rzeczy prywatne takie jak zdjęcia, pamiętniki, wypełnione zeszyty.

Elementy podlegające legalnej egzekucji, wykorzystywane najczęściej do odzyskania długu i umieszczane przez wierzycieli we wnioskach, to:

 • wynagrodzenie za wykonaną pracę np. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o współpracę itd.
 • emerytura lub renta
 • nieruchomości należące do dłużnika
 • ruchomości należące do dłużnika
 • wierzytelności oraz wszelkie inne prawa majątkowe, które należą do dłużnika.

Zazwyczaj jednym z podstawowych i pierwszych etapów prowadzenia egzekucji komorniczej to zajęcie prawa majątkowego a następnie poinformowanie o tym dłużnika i każdą ze stron, czyli wierzyciela, pełnomocników, jeżeli takowi są, oraz wszystkich innych podmiotów uprawnionych do otrzymania takiej wiadomości.

Opłaty za prowadzenie egzekucji

Komornik sądowy nie przeprowadza egzekucji komorniczej za darmo, natomiast pobiera opłaty związane bezpośrednio z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Pobiera opłaty za wszystkie prowadzone w ramach egzekucji działania, czyli czynności z udziałem straży granicznej, policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego itd. 

Opłata za prowadzenie egzekucji przez komornika nigdy nie jest stała, ponieważ każda egzekucja komornicza bardzo się od siebie różni. A jeżeli różnią się prowadzone egzekucje komornicze, różnią się też wszystkie działania i czynności podejmowane podczas ich egzekwowania. Jeżeli różnią się czynności podejmowane w ramach egzekucji komorniczej, wszystkie opłaty również będą się od siebie różnić. Opłaty za prowadzenie egzekucji uzależniona jest też od czasu, który komornik musi poświęcić na konkretne działania, jego stopnia zaangażowania w działania które zostały mu powierzone oraz przede wszystkim od wartości przedmiotu egzekucji. Naliczane przez komornika opłaty określone są z góry ustawą.

Przeczytaj też:

Jak ustala się opłatę?

Opłata ustalana jest na kilku zasadach, a konkretnie:

 • do wartości świadczenia, które jest egzekwowane przez komornika, lub zabezpieczonego wcześniej roszczenia które jest podstawą do ustalenia opłaty za wszystkie działania komornicze dolicza się odsetki oraz wszystkie inne koszty i należności podlegające egzekucji, zabezpieczonymi razem z głównym świadczeniem. Dotyczy to dnia w którym został złożony wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej.
 • Podczas wyznaczania wartości danego egzekwowanego świadczenia, każde rozpoczęte 10 zł liczy się jako pełne.
 • Do wartości przedmiotu egzekucji lub zabezpieczenia nie są wliczane koszty zastępstwa przez profesjonalistę w postaci pełnomocnika, np. radcę prawnego lub adwokata, jak również koszty będącego w toku wykonania o udzielenie zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego
 • jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, które się powtarzają, w takiej sytuacji opłata ustalana jest na podstawie sumy wszystkich świadczeń za rok kalendarzowy, dodając do tego sumę zaległych świadczeń, ale gdy jest to okres krótszy podstawą do naliczenia oraz obliczenia należnej opłaty jest suma wszystkich świadczeń za cały okres trwania świadczeń, które są przedmiotem egzekucji.

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego – opłata

Zostało to szczegółowo opisane w Art. 45. Opłata za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego

1. Za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Opłatę tę uiszcza wierzyciel, składając wniosek o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, a jeżeli opłata nie została uiszczona wraz z wnioskiem, komornik wzywa wierzyciela do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Do czasu uiszczenia opłaty komornik nie wykonuje postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

2. (utracił moc)

3. Nieuiszczenie przez wierzyciela opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty, powoduje zwrot wniosku.

 

 

Egzekucja świadczeń pieniężnych – opłata stosunkowa

We wszystkich sprawach o egzekucję komorniczą dotyczącą świadczeń pieniężnych, które są najczęściej spotykane w naszym kraju, komornik zajmujący się prowadzeniem danego postępowania pobiera opłatę w wysokości 15% wartości całego świadczenia, które jest aktualnie przez niego egzekwowane. Nie może być to jednak w żadnym przypadku mniej, niż 1/10 sumy przeciętnego wynagrodzenia, ani nie może być to więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Nie jest to jednak zasada stosowana zawsze i za każdym razem, w każdej sytuacji. Istotne w tym momencie jest to, z czego egzekwowane będzie świadczenie pieniężne. Jeżeli dotyczy to egzekucji z konta bankowego, wypłaty za pracę, zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego, szkoleniowego lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w takiej sytuacji dłużnik będzie musiał opłacić komornika kwotą w wysokości 8% wartości świadczenia, wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza. Nie może być to jednak suma niższa niż 1/20 przeciętnego wynagrodzenia, ani dziesięć razy większa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Umorzenie postępowania – opłata egzekucyjna

Na wniosek wierzyciela postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone, a wtedy pobierana zostaje opłata regulowane przez artykuł 823 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W sytuacji umorzenia egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela, komornik może ściągnąć od dłużnika opłatę, konkretnie w wysokości 5% wartości egzekwowanego świadczenia, które nie zostało ściągnięte od dłużnika. Opłata ta nie może być mniejsza niż 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz nie większa niż jego dziesięciokrotność.

Umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić również z innych przyczyn, a wtedy, jeżeli wierzyciel nie złożył żadnego wniosku o umorzenie postępowania, komornik nie pobiera od dłużnika żadnej opłaty. Jeżeli wierzyciel zabezpieczył świadczenie zanim wszczęto postępowanie, komornik przyjmuje opłatę na poczet opłaty za zabezpieczenie, jeżeli została ona uiszczona wraz ze złożeniem wniosku.

Art. 823.Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Inne z działu Wszystkie artykuły

Wszystkie artykuły
12.04.2019

Często chcemy zamknąć swoje konto, chociażby dlatego, że pojawiły się dodatkowe opłaty, skończyły się promocje, bądź po prostu znaleźliśmy ciekawszą i atrakcyjniejszą dla nas ofertę. Powodów zamknięcia konta może być mnóstwo, jednak nie są one zbyt istotne. Zamykając konto chcemy to zrobić szybko i bezboleśnie. Dziś podpowiadamy, jak to zrobić. 

Wszystkie artykuły
12.04.2019

Wiele osób korzysta z usług kilku banków na raz. Często chcemy założyć nowe konto, czy też zamknąć stare. Nie ma w tym nic dziwnego. Ważne jednak, by zrobić to odpowiednio z procedurami. Dziś wytłumaczymy Ci, jak zamknąć konto w Banku Millennium.

Wszystkie artykuły
12.04.2019

Jesteś posiadaczem rachunku w banku Citi Handlowym, jednak nie jesteś zadowolony z tego produktu i chcesz zmienić bank zamykając konto w Citi? Zobacz, jak to zrobić!

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X
Częste pytania ?
Copyright © 2019 Pożyczkolog